Kartonex - Rumia.

Polityka prywatności


Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) - informujemy, że:

 1. Administrator.
  KARTONEX Adam Wilmowicz ,Rumia 84-230, ul. Działkowców 7
  – jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Kategorie danych.
  Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, NIP), adresowe i kontaktowe naszych Klientów będących osobami fizycznymi;
  2. Dane kontaktowe osób będących przedstawicielami Klientów (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon służbowy);
  3. Dane potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli.
 3. Cele przetwarzania.
  Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  1. Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  2. Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  3. Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w tym w celu:
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
   • oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni).
  4. Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telemarketingu - na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcy.
  Dane osobowe możemy ujawnić:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
  2. innym odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową lub kurierską – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług.
 5. Czas przechowywania danych.
  1. W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów - okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń;
  2. W przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do czasu powzięcia wiedzy o zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze;
  3. W przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie jest na niej oparte.
 6. Uprawnienia.
  Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania swoich danych;
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego wówczas zawsze zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Źródła danych.
  Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z następujących źródeł:
  1. Dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w celu weryfikacji danych możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;
  2. Dane potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób, przy realizacji wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych potencjalnych Klientów.
 8. Dobrowolność podania danych.
  Podanie danych identyfikacyjnych i adresowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
  Podanie danych kontaktowych Klienta lub danych przedstawicieli jest dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy oraz ułatwieniu komunikacji.
 9. Brak automatycznego podejmowania decyzji.
  Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.
 10. Brak zamiaru przekazywania danych poza EOG.
  Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@kartonex.net